VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3231/VPCP-NN
V/v xử lý việc thu hồi 6.000 m2 đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn để thực hiện dự án BOT cầu Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh.

Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét việc thu hồi 6.000 m2đất của Công ty trách nhiệmhữu hạn Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn để thực hiện dự ánBOT cầu Phú Mỹ (công văn số 878/CNT-KHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2007). Về vấn đềnày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét lạiviệc thu hồi 6.000m2 đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủySài Gòn trong tổng số 84.604 m2 đất thuộc quận 2 và quận 7 tạiQuyết định số 1787/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh về thu hồi và giao cho Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ để đền bùgiải phóng mặt bằng chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư BOT cầu Phú Mỹ, báo cáo Thủtướng Chính phủ trước ngày 02 tháng 7 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gon;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,
các Vụ CN, V.II, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn