BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 3232/TCT-CS
V/v trích khấu hao TSCĐ khi đánh giá lại giá trị TSCĐ để thực hiện cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 730/CT-KTTngày 23/11/2007 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về trích khấuhao tài sản cố định (TSCĐ) khi các doanh nghiệp đánh giá lại TSCĐ để thực hiệncổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu hao TSCĐ trong trườnghợp doanh nghiệp Nhà nước định giá lại TSCĐ để thực hiện cổ phần hóa: Tại điểm 5,Điều 4, Mục II, Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theoquyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quyđịnh:

“Nguyên giá TSCĐ trong doanhnghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

a. Đánh giá lại giá trị TSCĐtheo quy định của pháp luật;

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ,doanh nghiệp phải lập Biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại cácchỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao lũy kế củaTSCĐ và tiến hành hạch toán theo các quy định hiện hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp sau khi đánh giá lại TSCĐ các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ có thay đổi thì nguyêngiá TSCĐ, giá trị khấu hao lũy kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theokết quả đánh giá lại của Hội đồng thẩm định giá. Trường hợp giá trị đánh giálại phát sinh chênh lệch tăng so với nguyên giá TSCĐ ban đầu thì thời gian sử dụngcòn lại (áp dụng để trích khấu hao) sẽ được xác định theo quy định tại Điều 10,Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ nêu trên.

Doanh nghiệp chỉ thực hiện tríchkhấu hao TSCĐ theo nguyên giá mới (đã định giá lại) khi chính thức trở thành côngty cổ phần. Trong thời gian chuyển đổi, doanh nghiệp thực hiện trích khấu haoTSCĐ theo nguyên giá cũ.

2. Đối với các trường hợp doanh nghiệptư nhân (DNTN) hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thực hiện đánh giá lạiTSCĐ, nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm 5, Điều 4, Mục II, Chế độquản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ nêu trên thì thực hiện khấu hao TSCĐtheo nguyên giá TSCĐ đánh giá lại.

3. Đối với các trường hợp DNTNhoặc Công ty TNHH tự định giá lại TSCĐ:

- Trường hợp DNTN hoặc Công ty TNHHtự định giá lại TSCĐ không theo quy định của pháp luật thì không chấp nhận nguyêngiá TSCĐ do định giá lại.

- Trường hợp DNTN hoặc Công tyTNHH tự định giá lại TSCĐ theo quy định của pháp luật thì:

Tại khoản 1 và Khoản 3, Điều 26,Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế quy định việc người nộp thuế bị ấn định từngyếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

“1. Qua kiểm tra hồ sơ khaithuế, cơ quan quản lý thuế có căn cứ cho rằng người nộp thuế khai chưa đủ hoặcchưa đúng các yếu tố làm cơ sở xác định số thuế phải nộp, đã yêu cầu người nộpthuế khai bổ sung nhưng người nộp thuế không khai bổ sung theo yêu cầu của cơquan quản lý thuế…

3. Hạch toán giá bán hàng hóa,dịch vụ không đúng với thực tế thanh toán làm giảm doanh thu tính thuế hoặchạch toán giá mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanhkhông theo giá giao dịch thông thường trên thị trường làm tăng chi phí, tăngthuế GTGT được khấu trừ, giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, hoặc khai chưa đủ, chưađúng các yếu tố làm cơ sở xác định số thuế phải nộp…”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp doanh nghiệp tự định giá lại TSCĐ, nếu giá trị định giá TSCĐ không đúng vớigiá thực tế của TSCĐ trên thị trường thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị địnhgiá lại. Trường hợp doanh nghiệp vẫn không chấp hành yêu cầu của cơ quan thuếthì cơ quan thuế có quyền ấn định nguyên giá TSCĐ. Căn cứ để ấn định quy địnhtại Điều 27, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Kiên Giangcăn cứ vào tình hình thực tế và các văn bản hướng dẫn tại cùng thời điểm để hướngdẫn các đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên:
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương