BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3232/TM /CATBD
V/v Bán dây kéo từ KCX vào nội địa

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty LZF

Về vấn đề nêu trong thư ngày 3/7/2003 của quý Công ty. Bộ Thương Mại trả lời như sau:

Qua th của quý Công ty và thông tin từ Thường vụ Việt Nam tại Australia, Bộ Thương mại hiểu rằng trường hợp của quý Công ty là doanh nghiệp trong khu chế xuất bán hàng hoá cho doanh nghiệp nội địa, Việc bán hàng như vậy được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 của Bộ Thương mại, Tuy nhiên, trường hợp bán hàng hoá cho doanh nghiệp nội địa để gia công hàng xuất khẩu chưa được quy định cụ thể tại Thông tư nói trên.

Để có đầy đủ cơ sở cho việc xem xét, xử lý các đề nghị của quý Công ty, quý công ty cần gửi công văn cho Bộ Thương mại (Vụ Đầu tư) trình bày rõ, chi tiết tình huống mà quý Công ty đang gặp phải.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG
Vũ Văn Trung