VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3232/VPCP-KTN
V/v bổ sung chức năng phát triển nhiệt điện trong QHC xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBình Định (văn bản số 740/UBND-KTN ngày 21 tháng 3 năm 2011); ý kiến của cácBộ: Công Thương (văn bản số 3885/BCT-NL ngày 29 tháng 4 năm 2011), Xây dựng(văn bản số 525/BXD-KTQH ngày 14 tháng 4 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (văn bảnsố 2398/BKHĐT-QLKKT ngày 19 tháng 4 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số2398/BKHĐT-QLKKT ngày 19 tháng năm 2011) về việc bổ sung chức năng phát triển nhiệtđiện trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếpthu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên và chỉ đạo triển khai thực hiệncác dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm2005.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, XD, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4b) Nghĩa (22).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý