VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3232/VPCP-KTN
V/v phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và sông Hồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các tờ trình số 10141/TTr-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2012 và số 2086/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 3năm 2013) về việc phê duyệt: Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thôngvùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triểnkết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2015, định hướngđến năm 2020), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt phương hướng, kếhoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Trung du và miền núiBắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, đảmbảo phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển có liên quan vàyêu cầu phát triển của các vùng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải,các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ