BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3234/BGDĐT-GDCN
V/v báo cáo tình hình mở ngành, đào tạo và sử dụng giáo viên tiểu học TCCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2013 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện quy hoạch phát triển nhânlực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn2013-2015, Bộ GDĐT đề nghị sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngbáo cáo về tình hình mở ngành, đào tạo và sử dụng giáo viên tiểu học trình độTCCN của địa phương từ nay đến năm 2015.

Báo cáo của sở xin gửi về theo địa chỉ: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và theo địa chỉEmail: [email protected] trước ngày 25/5/2013.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Vũ Bá Toản, chuyênviên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp theo số điện thoại (04) 3 6230745 hoặc0912159933.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TTr. Bùi Văn Ga (để b/c);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Hoàng Ngọc Vinh