BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3234/LĐTBXH-LĐTL
V/v tính trả lương ngày nghỉ hàng năm

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Công ty trách nhiệm hữu hạn WINNERS VINA

Trả lời công văn số 010615/CV-WN ngày 01/6/2015 củaquý Công ty về việc tính trả lương ngày nghỉ hằng năm, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Các quy định của pháp luật về tính tiền lương

a) Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luậtLao động và Điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộluật Lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương đượctrả tiền lương ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lươngthực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lươngđối với người lao động hưởng lương theo ngày.

b) Theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 Bộ luật laođộng thì người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác màchưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toánbằng tiền những ngày chưa nghỉ.

c) Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số05/2015/NĐ-CP nêu trên thì tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao độngtrong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâmniên làm việc tại Điều 112 Bộ luật lao động là tiền lương ghi trong hợp đồnglao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trongtháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao độngnghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc.

d) Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số05/2015/NĐ-CP nêu trên thì tiền lương tính trả cho người lao động trong nhữngngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lươngbình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụnglao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làmviệc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liềnkề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉhoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

2. Căn cứ vào quy định nêu trên thì:

a) Trường hợp nếu công ty đã có kế hoạch nghỉ hằngnăm (đã tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn) và thông báo cho ngườilao động nghỉ nay người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào ngàynghỉ đó thì người lao động được trả tiền lương ít nhất bằng 300% tính theo đơngiá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiềnlương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

b) Trường hợp người lao động do thôi việc, bị mấtviệc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết sốngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương theo quy định tại khoản 4Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quýCông ty được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

LT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh