B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3234/TCT-QLN
V/v cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số công văn củaCục Thuế các tỉnh về việc vướng mắc khi thực hiện cưỡng chế thu hồi giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh (công văn số 1140/CT-QLN &CCNT ngày 03/07/2015 của CụcThuế tỉnh Bình Phước, công văn số 2158/CT-QLN ngày 29/07/2015 của Cục Thuế tỉnhPhú Yên). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 công văn số 5537/TCT-KK ngày 11/12/2014 về việc xửlý một số vướng mắc khi thi hành Luật DN và Luật QLT hướng dẫn về việc thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:“Các trường hợp thu hồi Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 165 LuậtDoanh nghiệp và Khoản 1Điều 59 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăngký doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại điểm g,Khoản 1, Điều 93, Luật Quản lý thuế; Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung mộtsố điều của Luật quản thuế “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề ” thì cơquan thuế gửi văn bản đề nghị cưỡng chế theo quy định tại Điều 16 Thông tư s 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính đến cơ quan đăng ký kinh doanh đ phi hợp quảnlý nhà nước về doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận thông tin, đồngthời ghi chú cảnhbáo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với cáctrường hợp này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp người nộp thuếthuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hànhchính thuế theo quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 93, Luật Quản lý thuế; Khoản26, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế “Thu hồi giấychứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phépthành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” (sau đây viết tắt là “Thu hồi giấychứng nhận đăng ký kinh doanh”) thì:

- Cơ quan thuế gửi văn bản đề nghị cưỡng chế đến Sở kế hoạch và đầu tư làCục Thuế đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc thực hiện biện pháp cưỡngchế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Sở Kế hoạch và đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế từ cơ quanthuế thì tiếp nhận thông tin đồng thời ghi chú cảnh báo thông tin trên hệ thốngthông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo hướng dẫn tại công văn s5537/TCT-KK (nêu trên) và công văn số 06/ĐKKD-NV ngày 12/01/2015 củaCục Đăng ký kinh doanh- Bộ Kế hoạchvà đu tư.

- Khi cơ quan thuế nhận được thông báo của Sở Kế hoạch- Đu tư thông báo về việc đã tiếp nhậnthông tin và ghi chú cảnh báo thông tin trên hệ thng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì cơ quan thuếthực hiện phân loại tiền thuế nợ vào nợ khó thu theo quy định tại đim 8.2 mục V phn Aquy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theoQuyết định số 2379/QĐ-TCT ngày 22/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục trưởng (để b/c);
-
Vụ PC-TCT;
-
Vụ Kê khai và KKT-TCT;
-
Lưu: VT, QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn