BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3235/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Chi nhánh

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Chi nhánh Công ty TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA

Trả lời công văn số 628/CT-KK ngày 08/4/2014 của Cục Thuế thành phố HảiPhòngvề việc giải quyết hoàn thuế GTGTđối với dự án đầu tư của Chi nhánh Công ty IHI và công văn số IIA-B/NOT/140429-0105Angày 29/4/2014 của Chi nhánh Công ty TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA về việc hoànthuế GTGT (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty); sau khi báo cáo và được sự đồng ýcủa Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 và Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giátrị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 vàNghị định số 121/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1(b) và Khoản 3(c) Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2(c) Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn LuậtQuản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: Trường hợp Chi nhánh Công tyIHI ASIA hạch toán độc lập, đã đăng ký nộp thuế riêng, sử dụng hóa đơn GTGTriêng và trực tiếp kê khai thuế GTGT với Cục Thuế thành phố Hải Phòng theophương pháp khấu trừ; đến kỳ kê khai tháng 2/2014, cả Công ty TNHH IHIInfastructure Asia và Chi nhánh Công ty đều có số thuế GTGT đầu vào chưa đượckhấu trừ hết thì Chi nhánh được xem xét giải quyết hoàn thuế đối với dự án đầutư do Chi nhánh thực hiện nếu Chi nhánh đáp ứng được các điều kiện quy định tạiĐiều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Chi nhánh Côngty TNHH IHI INFRASTRUCTURE ASIA được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu