BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3236/BNN-KH
V/v Tạm dừng XK phân bón từ sản xuất trong nước.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Nhu cầu phân bón cho Vụ Đông Xuân 2010-2011 rất lớn. Trongkhi giá phân bón thế giới đang có xu hướng tăng cao. Việc nhập khẩu phân bónđang chững lại và tiến độ nhập khẩu còn chậm. Lượng phân bón nhập khẩu từ đầunăm đến nay so với cùng kỳ năm trước giảm thấp. Lượng tồn kho phân bón cònmỏng, nhất là phân DAP.

Trước tình hình trên để ổn định cung cầu giá cả phân bón, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghị Bộ Công Thương, trước mắt có vănbản chỉ đạo đối với những sản phẩm phân bón được nhà nước hỗ trợ đầu vào có giáthành thấp hơn nhiều so với giá nhập khẩu như sau:

1.Tạm dừng việc xuất khẩu phân DAP có nguồn gốc từ sản xuất trong nước.

2.Không cấp giấy phép xuất khẩu phân Urê từ sản xuất trong nước, đối với trườnghợp đã cấp giấy phép xuất khẩu thử nghiệm phân Urê thì tiếp tục cho thực hiệnnốt.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn trong việc điều hành đảm bảo đủ và kịp thời phân bóncho sản xuất nông nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- Lưu: VT, KH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần