BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3236 TCT/NV5
V/v thuế TNDN đối với nhà thầu Nhật Bản của dự án “Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 237/TTN ngày 28/7/2003 của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn về việc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của nhà thầu Nhật Bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3, Mục I Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2003 của Bộ Tài chính; căn cứ quy định tại điểm 3, điểm 7.(d) Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam: trường hợp nội dung Công hàm của Chính phủ Việt Nam gửi Chính phủ Nhật Bản chấp thuận các nội dung tại điểm 3, điểm 7(d) của Công hàm nêu trên thì các nhà thầu Nhật Bản được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ việc cung cấp thiết bị và dịch vụ cho dự án “Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh phía Bắc Việt Nam” theo các hợp đồng được phê duyệt.

Các cá nhân người Nhật Bản làm việc cho các nhà thầu nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến