BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------

Số: 3237/BGDĐT-KHTC

V/v: Báo cáo tình hình học sinh phổ thông bỏ học 2 học kỳ năm học 2009-2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lónh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình học sinh phổ thông bỏ học, những nguyên nhân và biện pháp khắc phục của các địa phương trong năm học vừa qua để giảm tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo bỏo cỏo thống kê số liệu học sinh phổ thông bỏ học 2 học kỳ năm học 2009-2010.

Một số điểm cần lưu ý như sau:

- Số liệu học sinh phổ thông bỏ học 2 học kỳ năm học 2009-2010 được tính đến thời điểm 31/5/2010. Tỷ lệ học sinh bỏ học là số học sinh bỏ học trên tổng số học sinh phổ thông đầu năm học 2009-2010 (tính ra %). Thống kê số học sinh bỏ học cho toàn bộ học sinh phổ thông và chia theo từng cấp học, theo giới tính và theo dân tộc ít người.

- Thống kê số học sinh phổ thông bỏ học theo 5 nhóm nguyên nhân chủ yếu. Mỗi học sinh phổ thông bỏ học được thống kê theo một hoặc nhiều nguyên nhân sau đây: (1) có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, (2) học lực yếu kém, (3) xa trường, đi lại khó khăn, (4) do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh … (những nguyên nhân có tính đột xuất ảnh hưởng đến cả địa phương), (5) nguyên nhân khác.

- Cần nêu rõ các biện pháp địa phương đã triển khai khắc phục tình trạng học sinh phổ thông bỏ học ở các cấp học theo sự chỉ đạo của Bộ và của từng địa phương. Phân tích nguyên nhân học sinh phổ thông bỏ học tăng lên so với năm học trước (nếu có).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi bỏo cáo thống kê số liệu học sinh bỏ học 2 học kỳ năm học 2009-2010 (theo biểu mẫu gửi kèm ) trước ngày 25 tháng 6 năm 2010 về địa chỉ sau:

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội;

Điện thoại 04- 38694075; Fax 04 - 36230740, Email: [email protected]

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Vụ GDTH, GDTrH, VP (để phối hợp);

- Lưu VT, Vụ KHTC.

T/L BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Đã ký

Nguyễn Văn Ngữ

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?