BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3237/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v báo cáo nhanh tình hình thi ĐH, CĐ năm 2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học và cao đẳng.

Để có số liệu thống kê đầy đủ, kịp thời về kỳthi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácđại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng (gọi chung là các trường)thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo các nội dung cụ thể sau đây:

1. Trước ngày 25/6/2014, báo cáo những thông tinsau:

- Tổng số thí sinh đăng kí dự thi đại học, caođẳng theo từng khối thi và đợt thi.

- Tổng số điểm thi, số phòng thi.

- Tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh.

- Tổng số thanh niên tình nguyện, số chỗ ở miễnphí...

- Họ và tên, số điện thoại (cố định và di động)của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và điện thoại, số fax, hòm thư điện tử của bộphận trực thi của trường.

2. Cuối buổi làm thủ tục dự thi của mỗi đợt thivà sau 3/4 thời gian làm bài mỗi buổi thi các trường gửi báo cáo nhanh tìnhhình thi về Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 củaBộ Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu gửi kèm). Thông tin liên hệ về Thường trựcBCĐTS ĐHCĐ 2014 trong thời gian từ 15/6/2014 đến 20/7/2014:

- Số điện thoại: 04.36231138; 04.36230816;

- Số fax: 04.36231136; 04.36231137;

- Hòm thư điện tử: [email protected].

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầucác trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- BCĐTS ĐH, CĐ 2014;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

Trường:………………………

Mã trường quy ước TS:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày tháng năm 2014

BÁO CÁO NHANH

Tình hình tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014

Họ tên Chủ tịch Hội đồng TS:……….…………….ĐTcố định:…………DĐ:……….

Điện thoại, số fax bộ phận trựcthi:………………………….

Hộp thư điện tử:………………………….

1. Tình hình chung:

- Đợt thi: …… Ngày thi: …….…............Môn thi: .....…………Khối thi:……………

- Tổng số địa điểm thi:……………….....Tổng số phòng thi: ……..........……………

- Tổng số cán bộ tham gia côngtác tuyển sinh:

- Tổng số sinh viên tình nguyện:

- Tổng số chỗ ở miễn phí:

- Tổng số thí sinh đăng kí dựthi và dự thi:

Khối

Số thí sinh ĐKDT

Số thí sinh đến thi

Tỷ lệ %

Ghi chú

A

A1

B

C

D

Năng khiếu

Tổng

2. Tình hình thi:

- Về đề thi:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

- Về công tác bảo đảm an ninh,trật tự:………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

- Xử lý vi phạm: (có bổ sungthêm lí do vi phạm)

+ Đối với thí sinh:

Khiển trách: …………….

Cảnh cáo: ……………….

Đình chỉ: ………………..

+ Đối với cán bộ tham gia côngtác coi thi tuyển sinh

Khiển trách: ……………

Cảnh cáo: ………………

Đình chỉ: ……………….

- Số thí sinh đến muộn cho thi,không cho thi: ……………….……………….…….....

- Tình hìnhkhác:.……………………………………………………………………….

3. Các đề xuất kiến nghị:…………………………………………………..………….

Họ và tên người làm báo cáo

(Số điện thoại, điện thoại di động)

………., ngày ….. tháng …. năm 2014

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường

(Ký tên, đóng dấu)