VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3237/VPCP-QHQT
V/v thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc HĐ VNX-3

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3575 BKH/ TMDV ngày 17 tháng 6 năm 2003) về việc thực hiện Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ ở vùng nông thôn nghèo bằng vốn vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kế hoạch phân bổ hạn mức vốn tín dụng Nhật Bản của Chương trình cho các địa phương như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục và mức vốn của từng dự án.

Uỷ quyền Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với phía Nhật Bản điều chỉnh danh mục, mức vốn đầu tư cho các dự án khi cần thiết.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các địa phương triển khai dự án theo tiến độ thực hiện thực tế và mức vốn tín dụng đã được đầu tư cho dự án, không phụ thuộc vào kế hoạch năm. Các dự án nhỏ phấn đấu hoàn thành trong năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao