VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3237/VPCP-QHQT
V/v tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg về hội nhập quốc tế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 417/BC-BNG-CSĐN-m ngày 11 tháng 3 năm 2013 báo cáo triển khai Chỉ thị số01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ “về một số biệnpháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh yêu cầu:

Cán bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai và hoànthành các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Chỉ thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN; các PCN; Các Vụ: TH, KTTH; KTN; KGVX; Thư ký PTTg Vũ Văn Ninh;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng