BỘ NỘI VỤ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 324/BNV-CCVC
V/v tiếp nhận cán bộ, công chức.
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Phúc đáp công văn số 427/CV-SNV ngày 25 tháng 12 năm 2006 và công văn số 33/CV-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển dụng đối với trường hợp ông Trần Văn Thắng vào Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:
Tại khoản 1 mục IV Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nội vụ quy định những trường hợp sau đây khi được điều động về các cơ quan nhà nước phải kiểm tra, sát hạch năng lực, trình độ chuyên môn, nếu đạt yêu cầu quy định thì cơ quan có thẩm quyền mới quyết định tiếp nhận, điều động:
- Những người đang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng hoặc tương đương trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã có thời gian làm việc liên tục từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên.
- Những người đang làm việc ở các doanh nghiệp nhà nước đã được tuyển dụng từ trước khi Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực.
- Những người đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước nhưng trước đó đã là cán bộ, công chức nhà nước và phải có thời gian công tác liên tục.
- Những người là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân đã có thời gian công tác trong lực lượng vũ trang từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên.
- Những người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng trước ngày 01/7/2003.
Đối với trường hợp ông Trần Văn Thắng, làm việc tại Công ty Vật tư chất đốt Hải Hưng từ tháng 7/1993, sau là Công ty Vật tư tổng hợp Hưng Yên; từ tháng 6/2000 được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng Công ty; từ năm 2005 đến nay công tác tại Công ty Điện báo, điện thoại thuộc Bưu điện tỉnh Hưng Yên; nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận ông Thắng để đáp ứng yêu cầu công tác của tỉnh thì Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Bộ Nội vụ xin trả lời để Sở Nội vụ Hưng Yên biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Văn Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ CCVC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn