BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến công bố hợp quy của doanh nghiệp trong nước.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 293/SPM ngày 20/6/2011 của Công ty TNHH Tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp (địa chỉ Tầng 8, Toà nhà 10 Hải Phòng – TP. Đà Nẵng) đề nghị hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng ốp lát. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:
- Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá của mình có chất lượng phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng là việc tổ chức tổ chức, cá nhân tự công bố (áp dụng theo khoản 8 Điều 3 tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).
- Sau khi có “Kết quả thử nghiệm” kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD của Tổ chức đánh giá sự phù hợp (ở đây là Tổ chức thử nghiệm) do Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện, “Kết quả thử nghiệm” này cần được đánh giá có hợp quy hay không. Việc đánh giá này có thể bởi 2 cách, hoặc đơn vị tự đánh giá, hoặc bởi Tổ chức đánh giá sự phù hợp (ở đây là Tổ chức chứng nhận) do Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện đánh giá (trường hợp này thể hiện bằng giấy chứng nhận hợp quy). Đối với các đơn vị sản xuất gạch ốp lát (có tên tại danh mục quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD), sau khi có “Kết quả thử nghiệm” và kết quả đánh giá hợp quy như trên thì phải nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Sở Xây dựng địa phương có đăng ký sản xuất, kinh doanh.
(theo điểm a và b, khoản 1 Điều 19 tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ).
- Đối với 2 phương án công bố hợp quy như nêu tại công văn số 293/SPM:
Công bố hợp quy theo phương án 1 phải rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức (Doanh nghiệp) có sản phẩm, hàng hoá là tự công bố. Tài liệu để tự công bố hợp quy là Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục XI tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ và có căn cứ phù hợp với Giấy chứng nhận hợp quy và Bản mô tả sản phẩm, hàng hoá.
Theo phương án 2, Doanh nghiệp có trách nhiệm phải tự công bố hợp quy là đúng nhưng phải bằng Bản công bố hợp quy (cũng theo mẫu tại Phụ lục XI của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ) và có căn cứ phù hợp với kết quả ở Phiếu thử nghiệm và một số tài liệu khác như: Bản mô tả sản phẩm; Bản sao Chứng chỉ ISO 9001; Kế hoạch giám sát; Báo cáo đánh giá hợp quy.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện./.

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỎNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Đình Thái

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?