BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 324/BXD-TTr
Về việc trả lời Công văn số 4294/UBND-NC

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 4294/UBND-NC ngày24/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xin ý kiến giải quyết đốivới nhà, đất số 19 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Về vấn đề Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xin ý kiến, Bộ Xâydựng trả lời như sau:

Đối với phần diện tích 95 m­2 (gồm nhà phụ 30 m­2, nhà chính65 m­2) phía sau nhà số 19 Nguyễn Thái Học, ông Ngô Tùng Thiện đang sử dụng dođược bố trí theo Quyết định 47/QĐ-UB Ngày 20/6/1984 của Sở nhà đất và côngtrình công cộng Quảng Nam - Đà Nẵng khi Nhà Nước trưng thu nhà đất số 45/27Trần Hưng Đạo thì theo quy định tại Điều 8 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Ngô Tùng Thiện được công nhậnsở hữu đối với phần diện tích này.

Đối với phần diện tích còn lại của căn nhà 19 Nguyễn TháiHọc mà ông Ngô Tùng Thiện đang ký hợp đồng thuê là nhà thuộc sở hữu Nhà Nước,ông Thiện phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng nhà thuộc sởhữu Nhà nước. Trong trường hợp căn nhà này thuộc diện bán thì ông Ngô TùngThiện được quyền mua theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu VP , TTr XD, hồ sơ(Hg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam