BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/TCHQ-TXNK
V/v thu thuế bản quyền phim

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH ESTEE LAUDER VN.
(Phòng 702, lầu 7 tờ nhà Royal Centre, số 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1. TP. HCM)

Trả lời công văn số 01/HQDT-PBQngày 06/1/2012 của Công ty TNHH Estee Lauder VN về việc khai báo và tính thuếđối với khoản phí bản quyền. Qua xem xét nội dung công văn, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b.1, khoản 1.2.5.4Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, theo đótrường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp chưa biết khoảnphí bản quyền phải trả để kê khai do phụ thuộc số lượng hàng hoá bán được trongnăm, phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng, thì doanh nghiệp phải:

1. Khai báo rõ lý do chưa khaibáo được khoản phí bản quyền tại tiêu thức 14 trên Tờ khai trị giá tính thuếhàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài chính.

2. Thực hiện khai báo, tính sốthuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền thực tế đã trả theo mẫu số 5 ban hànhkèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC đồng thời nộp đủ tiền thuế trong thời hạn 10ngày kể từ ngày thực trả phí bản quyền phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hoáhoặc văn bản thoả thuận riêng. Thời điểm tính thuế là ngày người khai hải quanđăng ký tờ khai hải quan.

3. Cơ quan hải quan sẽ xác địnhtrị giá tính thuế, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (nếucó), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp doanh nghiệpkhông khai báo hoặc khai báo không đúng khoản phí bản quyền thực tế phải trả.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty TNHH Estee Lauder VN biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường