BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3241/BCT-KH
V/v doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời đề nghị của Tổng cụcHải quan tại công văn số 17352/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 04 năm 2009 về việcdoanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo Nghị địnhsố 23/2007/NĐ-CP Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại mục 3 điều5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP : "Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉđầu tư vào kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài chỉ đề nghị bổ sung kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanhphân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá thì cơquan nhà nước quản lý về đầu tư căn cứ vào lộ trình mở cửa thị trường trong cácđiều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên cấp hoặc bổ sung Giấy chứngnhận đầu tư, không cần chấp thuận của Bộ Công Thương".

Như vậy, quy định này khôngphân biệt doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài với các loại hìnhdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác. Và Ban Quản lý các khu công nghiệpĐồng Nai cấp bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000373 ngày 15 tháng 01năm 2008 cho phép Công ty TNHH Harada Việt Nam được thực hiện quyền xuất khẩu,quyền nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP là đúng thẩm quyền.

2/ Đối với các vấn đề thuộcphạm vi điều chỉnh của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008, đềnghị Tổng cục Hải quan xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyềnlà Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ CôngThương về việc doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩutheo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP để Tổng cục Hải quan được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thị Tuyết Hoa