công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3241 TC/TCT NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU GẠCH CHỊU LỬA MANHÊ - CÁCBON

Kính gửi: - Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn

- Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượccông văn số 54/XNK-CV ngày 28/02/2002 của Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn vềviệc xin áp mã số thuế đối với mặt hàng gạch chịu lửa manhê-cácbon; Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộtrưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tàichính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu,Biểu thuế thuế nhập khẩu; công văn số 577 TC/TCT ngày 17/01/2001 của Bộ Tàichính hướng dẫn phân loại hàng hoá; Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoáxuất nhập khẩu; thì:

Mặt hàng gạch chịu lửa manhê-cácbon (MgO-C) thuộc nhóm 6902,mã số 69021000 hoặc 69029000 (tuỳ theo tính chất lý hoá của loại gạch chịulửa), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơnđược biết và thực hiện.