BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3241 TCT/CS
V/v ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 685 CT/TTr ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp hoạt động xây dựng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2911 TC/TCT ngày 19 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính: “Cơ sở xây dựng được hưởng các ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước”. Doanh nghiệp hoạt động xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, đồng thời giao khoán cho các đội xây dựng, nếu thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, hạch toán rõ ràng, đầy đủ doanh thu chi phí theo chế độ hiện hành thì được hưởng ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp sản xuất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc