VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3242/VPCP-QHQT V/v Bổ sung dự án PIAP III của các Ủy ban thuộc Quốc hội khóa XII do Chính phủ Canada tài trợ không hoàn lại vào Danh mục tài trợ chính thức

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3108/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 04 năm 2008) về việc bổ sung Dự án "Hỗ trợthực hiện chính sách giai đoạn III" (gọi tắt là PIAP III) từ năm 2008 đếnnăm 2013 của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban về các vấn đề xã hộicủa Quốc hội khóa XII do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại thông qua Cơquan phát triển quốc tế Canada vào Danh mục tài trợ chính thức, Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án Hỗ trợ thực hiện chính sách giaiđoạn III (PIAP III) của Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Tư pháp, Ủy banPháp luật của Quốc hội khóa XII với tổng vốn ODA là 8,5 triệu CAD do Chính phủCanada viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Canada vàoDanh mục tài trợ chính thức.

2. Đề nghị các Ủy ban của Quốc hội tiến hành thẩm định, phêduyệt và quản lý, thực hiện dự án nêu trên theo quy định của pháp luật hiệnhành liên quan đến Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và Quy chế quản lývà sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: PL, TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc