VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3243/VPCP-QHQT
V/v hỗ trợ Hàng Không Lào khai thác, bảo dưỡng máy bay A320

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng cục Hàng không Việt Nam;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (công văn số 908/TCTHK-KHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2003) về việc hỗ trợ Hàng không Lào Khai thác, bảo dưỡng máy bay A320, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giúp Hàng không Lào trong việc khai thác, bảo dưỡng máy bay chở khách A320 với chi phí các dịch vụ do Tổng công ty Hàng không Việt Nam cung ứng chỉ tính bằng 70% giá quốc tế hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao