BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3244/BCT-CNNg
V/v thủ tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội các Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91, 90.

Ngày16 tháng 01 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg vềcơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục cácsản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khítrọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báosố 39/TB-VPCP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thươnghướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, triển khai và thực hiện dự án đầu tư sảnxuất sản phẩm cơ khí trọng điểm như sau:

I.ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

1.Đăng ký dự án

-Căn cứ Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèmtheo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ, chủ đầu tư lập hồ sơ dự án đầu tư theo các quy định hiện hành về quản lýđầu tư và xây dựng. Hồ sơ dự án đầu tư bao gồm:

+Dự án đầu tư xây dựng công trình (FS): thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị địnhsố 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầutư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

+Công văn của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định FS và đăng ký dự án đầu tư sản xuấtsản phẩm cơ khí trọng điểm.

+Các văn bản pháp lý liên quan (thỏa thuận địa điểm dự án của địa phương, thỏathuận đấu nối nguồn điện, nước, giao thông vận tải v.v…)

-Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án tới Tổ Thường trực giúp việc thuộc Ban Chỉ đạoChương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm (Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương)để tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

TổThường trực giúp việc sẽ thông báo tới Chủ đầu tư các nội dung cần bổ sung nhằmhoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp chưa đầy đủ).

2.Thẩm tra dự án

Trongthời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm tra dự ánthuộc Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm (Ban Chỉ đạo) chủ trìtổ chức cuộc họp thẩm tra dự án.

Kếtquả thẩm tra dự án của Hội đồng thẩm tra sẽ được trình Phó Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm xem xét, quyếtđịnh.

3.Triển khai dự án

Saukhi được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận cho triển khai dự án, chủ đầu tư thựchiện trình tự phê duyệt dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xâydựng; Hồ sơ, thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thực hiện theo hướngdẫn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Hồ sơ, thủ tục xin cấp kinh phí chuyểngiao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nướcngoài, đào tạo nguồn nhân lực từ Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ quốcgia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cácưu đãi về thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất cácsản phẩm cơ khí trọng điểm trong các phụ lục kèm theo Quyết định số10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sẽ do Bộ Tàichính hướng dẫn cụ thể theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II.ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

Chủđầu tư xây dựng dự án theo các quy định của Luật Đầu tư và xây dựng hiện hành,trình Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm để nghiên cứu, đềxuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III.ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM CÓ NHU CẦU ĐƯỢC HƯỞNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2009/QĐ-TTG

1.Về việc chỉ định thầu hoặc giao thầu

-Các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên, doanhnghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặcgiao thầu

-Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm căn cứ Danh mục ban hành kèmtheo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ lập danh sách sản phẩm kèm theo thuyết minh về các nội dung:

+Các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng; giá thành sản phẩm (có so sánh với sản phẩmnhập khẩu tương đương);

+Tỷ lệ nội địa hóa đạt được (phần tự sản xuất trong nước và hợp tác sản xuấttrong nước) về giá trị và/hoặc về trọng lượng.

BanChỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm thẩm định, tổng hợp Danh mụcchi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

-Việc chỉ định thầu hoặc giao thầu sản phẩm cơ khí trọng điểm trong Danh mục chitiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho dự án cụ thể do Thủ tướng Chínhphủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khítrọng điểm.

2.Việc vay vốn tín dụng Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với doanhnghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm

-Doanh nghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm trực tiếp làm việc với Ngân hàngphát triển Việt Nam về trình tự, thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướctheo quy định.

-Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp mua sản phẩm cơ khí trọng điểm báo cáo BanChỉ đạo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

IV.KIỂM TRA, GIÁM SÁT

BộCông Thương chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, giámsát việc thực hiện các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và cácchính sách hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ 06 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và BanChỉ đạo về tình hình triển khai.

Trêncơ sở văn bản này, đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các doanhnghiệp đăng ký các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, sản phẩmcơ khí trọng điểm để báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọngđiểm trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Sở Công thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNNg.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH
SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM
PHÓ TRƯỞNG BAN -
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Vũ Huy Hoàng