BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------------------
V/v: Thuế TNCN đối với tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm HĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Một số Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công văn hỏi cá nhân nhận được khoản bồi thường của các tổ chức kinh tế do không thực hiện được hợp đồng, có thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến của Bộ Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 12, Điều 4 Luật thuế TNCN quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau: “12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.
- Tại điểm 12.3 mục III Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:
“12.3. Thu nhập từ bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
12.3.1. Thu nhập từ bồi thường nhà nước là khoản tiền cá nhân được bồi thường do các quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng của người có thẩm quyền, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của cá nhân; thu nhập từ bồi thường cho người bị oan do cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyết định …”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, cá nhân ký hợp đồng với Công ty kinh doanh bất động sản theo hình thức “góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhận lại quyền sử dụng đất”. Trong quá trình thực hiện chủ dự án không thực hiện được hợp đồng; tiến hành thanh lý hợp đồng, hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền góp vốn thì số tiền bồi thường nêu trên thuộc khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật được miễn thuế TNCN.
Công văn này thay thế cho công văn số 1827/TCT-TNCN ngày 27/5/2011 của Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC, CST (BTC)
- Vụ CS, Pháp chế 2b (TCT);
- Lưu VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?