BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3245/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết khiếu nại MS block máy lạnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Đặng Hải
(69 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 106/CV-ĐH ngày 23/6/2003 của Công ty TNHH Đặng Hải về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng block máy lạnh nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 3367/NK /KD/KV3 ngày 27/02/2003 tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định hiện hành của Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại công văn số 565 TCHQ-KTTT Ngày 13/2/2003 của Tổng cục Hải quan , nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá nhập khẩu thuộc lô hàng nói trên của Công ty là block máy lạnh (máy điều hoà không khí) thì việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 áp mã số 841590.19, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm) là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Đặng Hải biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn