BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3245 TCT/NV4
V/v nộp thuế để hoàn tất hồ sơ đăng ký xe ôtô

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Ông Phạm Viết Phong
(23-25 đường Tân Vĩnh, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời đơn thư ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Ông về việc xin được nộp thuế GTGT đề hoàn tất hồ sơ đăng ký sử dụng xe ôtô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, mục II, phần C, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị, gia tăng (GTGT) quy định: Cơ sở kinh doanh khi sáp nhập, giải thể có bán tài sản là hàng hoá chịu thuế GTGT thì phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra. Cơ sở kinh doanh hay tổ chức bán thanh lý khi bán hàng hoá của cơ sở kinh doanh sáp nhập, giải thể phải lập hoá đơn theo quy định và kê khai, nộp thuế GTGT.

Do đó, về nguyên tắc, khi Công ty Dệt áo len xuất khẩu BOIN-MANIA bán xe ôtô cho Ông thì Công ty bán phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Hoá đơn này là một trong những giấy tờ cần thiết để người mua làm thủ tục đăng ký sử dụng xe.

Còn trong trường hợp Công ty Dệt áo len xuất khẩu BOIN-MANIA có bán tài sản (xe ô tô) nhưng không xuất hoá đơn GTGT và không kê khai nộp thuế, nay Công ty đã giải thể nên ông Phong không thể đề nghị bên bán xuất hoá đơn GTGT theo quy định được nữa. Theo đề nghị của bên mua (ông Phong), Tổng cục Thuế đồng ý để ông Phạm Viết Phong được nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho Công ty Dệt áo len xuất khẩu BOIN-MANIA đối với tài sản thanh lý là chiếc xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi nhãn hiệu CHPYSLER INTREPI để Ông hoàn tất hồ sơ đăng ký sở hữu, sử dụng xe theo quy định.

Đề nghị Ông liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét và giải quyết cụ thể.

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương