BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3247/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc Thông tư 99/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1823/HQTP-Nv ngày 11/6/2003 của Tổng cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc phân loại máy tính của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo quy định của Thông tư 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp nhập khẩu nhập khẩu thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ hoặc tập hợp máy móc nhưng máy chính phải tháo rời để tiện vận chuyển và phải nhập khẩu làm nhiều lần thì thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu hoặc tập hợp máy móc vẫn được quy định tại Tiết 2.2 Thông tư nói trên.

Doanh nghiệp nhập khẩu phải kê khai với ơ quan hải quan về các thành phần và nộp cho cơ quan hải quan bản vẽ của máy chính sẽ nhập khẩu. Bản kê khai và bản vẽ cũng phải có xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành quy định tại Tiết 2.2 Thông tư nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

tl.Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn