TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3248/TXNK-PL
V/v cập nhật cơ sở dữ liệu MHS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh BìnhDương.

Thực hiện công văn số 2140/TCHQ-TXNKngày 03/03/2014 của Tổng cục Hải quan về việc cập nhật hệ thống MHSv1.1, CụcThuế XNK có ý kiến như sau: Theo nội dung tại mục 1.1.2 tại công văn số 2140/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc cập nhật kết quả phân tích, phân loại thì: cácChi cục được phân quyền cập nhật chức năng 1.03.01-Nhập phiếu đề xuất đối vớicác trường hợp gửi mẫu yêu cầu phân tích.

Tuy nhiên, trong quá trình triểnkhai thực hiện có trường hợp Chi cục khi đăng ký tờ khai của lô hàng có nhiềumặt hàng ví dụ là "Thuốc màu các loại" và đăng ký gộp chung một dònghàng với cùng một mã số khai báo. Tuy nhiên, khi gửi mẫu đi đề nghị phân tíchphân loại thì mẫu hàng có kết quả phân tích là 12 mẫu thuốc màu với màu sắc, kỹmã hiệu khác nhau. Cụ thể:

- 17 mẫu hàng nêu tại Phiếu yêu cầuphân tích số 14/PYCGD ngày 14/8/2014, được nhập khẩu thuộc tờ khai số 10007810434/E11 ngày 24/7/2014 đăng ký tại Đội Thủ tục HH XNK Tân Định - Chicục Hải quan KCN Mỹ Phước (màn hình kết quả tra cứu đính kèm).

- Các mẫu hàng là Thuốc màu các loạiđược nhập khẩu thuộc tờ khai số 10012578333/E11 ngay 08/9/2014 đăng ký tại ĐộiThủ tục HH XNK Tân Định - Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước (màn hình kết quả tracứu đính kèm).

Việc đăng ký các mặt hàng có cùngchủng loại nhưng ký mã hiệu khác nhau trên một dòng hàng gây khó khăn trong choTrung tâm PTPL HH XNK và Cục Thuế XNK khi thực hiện cập nhật các thông báo kếtquả phân tích và phân loại đối với từng mẫu hàng vào hệ thống MHSv1.1. Đề nghịCục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo và kiểm tra các Chi cục trực thuộc thựchiện cập nhật đúng theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo đểCục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng