BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3249 TCT/CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động dịch vụ nghiên cứu và dịch thuật

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6262 CT/NV ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động dịch vụ nghiên cứu và dịch thuật, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định tại Điều 2 “Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp”, Chương IV “Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp” của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì thu nhập từ hoạt động nghiên cứu và dịch thuật của Hội nghiên cứu dịch thuật thành phố Hồ Chí Minh không nằm trong đối tượng không phải chịu thuế và được miễn, giảm thuế nên phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập này.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc