VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3249/VPCP-V .III
V/v phân công chuẩn bị phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an.

Vănphòng Quốc hội có công văn số 742/VPQH-TH ngày 16 tháng 4 năm 2013 về việcchuẩn bị phiên họp thứ 18 (dự kiến từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm2013) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnphân công nhiệm vụ, như sau:

1.Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình:

a)Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội những tháng đầu năm 2013;

b)Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi);

c)Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp.

2.Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

a)Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nướcnăm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm2013;

b)Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

3.Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng với Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị: Dự ánPháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Saukhi các Báo cáo, Dự án Luật (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu) được Thủ tướngChính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng thaymặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 100bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 07 tháng 5 năm2013, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 05 bản.

Đốivới Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đã được Chính phủ trình và Ủy ban Thườngvụ Quốc hội cho ý kiến, đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Thủtướng Chính phủ việc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Pháp lệnh này. Sauđó theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quancủa Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạntrên.

Tàiliệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đểthẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấptheo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồng Dân tộc và cácỦy ban của Quốc hội.

Đềnghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: PhòngVăn thư, Vụ hành chính, email: vanthuqh@qh.gov.vn; Trung tâm tin học, email:tt-tinhoc@qh.gov.vn và Phạm Lê Hằng, Trưởng phòng Intranet, Trung tâm Tin học,email: hangpl@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các UB của Quốc hội: KT, TCNS, PL, QP - AN;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KTN, NC, TH, TKBT;
-
Lưu: Văn thư, V.III (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam