BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3249TCT/NV3
V/v: thuế nhập khẩu một số chủng loại thuốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2001

Kính gửi:Ban quản lý các dự án - Bộ Y tế

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 13/08/2001của Ban quản lý các dự án - Bộ Y tế về việc thông báo mức thuế nhập khẩu chomột số loại thuốc nhập khẩu cho dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia; Về việc này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhậpkhẩu ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộtrưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tàichính hướng dẫn cách phân loại hàng hóa theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu,Biểu thuế thuế nhập khẩu; thì:

- Mặt hàng thuốc Paracetamol, viên uống, thuộcmã số 30049041, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Mebendazole, viên uống, thuộcmã số 30049061, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Metronidazole, viên uống vàCotrimoxazole, viên uống, thuộc mã số 30042090, thuế suất thuế nhập khẩu 0%(không phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Amoxycillin, viên nang uống,thuộc mã số 30041014, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Ampicillin, lọ tiêm, thuộc mãsố 30041019, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Benzyl Penicillin, lọ tiêm,thuộc mã số 30041011, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

- Mặt hàng thuốc Phenoxymethy Penicillin, viênuống, thuộc mã số 30041012, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Chloramphenicol, viên nanguống, thuộc mã số 30042021, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Erythromycin, viên uống, thuộcmã số 30042039, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

- Mặt hàng thuốc Gentamicin, ống tiêm, thuộc mãsố 30042041, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý các dự án -Bộ Y tế được biết./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGTrương Chí Trung