UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/SXD-KT
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ

Đắk Nông, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành trong tỉnh Đắk Nông;
- UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBNDngày 12/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán chiphí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định số108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng,đối với người lao động làm việc ở công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp táctrang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn laođộng. Sở Xây dựng Đăk Nông hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng côngtrình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông như sau:

I. Điều chỉnh dự toán chiphí xây dựng công trình (bảng phụ lục số 1)

Đối với những dự toán xây dựng côngtrình được lập theo tiết 2.1.1, 2.1.2 thuộc điểm 2 Mục II tại hướng dẫn số 434/SXD-KT ngày 12/7/2010 của sở Xây dựng Đăk Nông V/v hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã phê duyệt:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được nhân với hệ sốđiều chỉnh Kđcnc  là: 1,137

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được nhân với hệsố điều chỉnh Kđcmtc1 là 1,117 và Kđcmtc2 là: 1,104.

Hệ số điều chỉnh Kđcmtc1 trênáp dụng cho những công trình mà chi phí máy móc thiết bị thi công lập theoQuyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.

Hệ số điều chỉnh Kđcmtc2trên áp dụng cho những công trình mà chi phí máy móc thiết bị thi công lập theoCông văn số 943/SXD-KT ngày 09/12/2010 của Sở Xây dựng Đăk Nông V/v công bố giáca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

3. Một số khoản mục chi phí kháctrong dự toán xây dựng công trình: các khoản mục chi phí quản lý dự án, tư vấnđầu tư xây dựng và một số khoản chi phí khác tính bằng tỷ lệ % theo quy định.

II. Điều chỉnh dự toán trongđơn giá khảo sát xây dựng:

Chi phí khảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựnglập theo điểm 2 mục V tại Văn bản số 310/SXD-KT ngày 25/5/2010 thì “Cột nhâncông” và “Cột máy thi công” trong đơn giá khảo sát xây dựng được tiếp tục nhânvới hệ số điều chỉnhKđcncks 1,137, Kđcmtcks1 1,077 Kđcmtcks2 1,133, được xác định như sau:

Cộtđơn giá = [Cột VL + Cột NC x 1,7 x 1,137 x (1+1/H x F) + Cột MTC x1,1077 hoặc 1,133] x 1,06

Trong đó:

+ F: Hệ số phụ cấp khu vực theo quyđịnh hiện hành,

+ H: Hệ số để tính toán khoản phụcấp khu vực: H = 3,5436

Hệ số điều chỉnh Kđcmtcks1 trênáp dụng cho những công trình mà chi phí nhân công và phí máy móc thiết bị thicông lập theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnhĐăk Nông.

Hệ số điều chỉnh Kđcmtcks2 trênáp dụng cho những công trình mà chi phí máy móc thiết bị thi công lập theo Côngvăn số 943/SXD-KT ngày 09/12/2010 của Sở Xây dựng Đăk Nông V/v công bố giá camáy và thiết bị thi công xây dựng công trình

III. Đối tượng và phạm vi ápdụng

1. Đối tượng áp dụng:

- Những công trình, hạng mục côngtrình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chứcđấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợpđồng thì được điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo các nội dungkèm theo hướng dẫn này.

- Những công trình đã ký hợp đồngthi công thì việc điều chỉnh thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết.

2. Phạm vi áp dụng:

- Việc điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình thực hiện từ ngày 01/01/2011.

- Chủ đầu tư sử dụng chi phí dựphòng cho yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựngcông trình và báo người quyết định đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm điềuchỉnh dự toán công trình xây dựng, tự tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quảđiều chỉnh theo quy định hiện hành.

Đối với những dự án đầu tư xây dựngcông trình đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định,phê duyệt thì chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn tính toán lại tổng mức đầu tưcho phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu hiện hành trước khi trình cấp cóthẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Những công trình xây dựng của cácdự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đang tổchức thực hiện lập dự toán thì dự toán chi phí xây dựng các công trình và cáckhoản mục chi phí khác được xác định theo các nội dung tại hướng dẫn số434/SXD-KT ngày 12/7/2010 của sở Xây dựng Đăk Nông V/v hướng dẫn lập và quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trong đó đơn giánhân công áp dụng tại Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011, giá ca máy và thiếtbị thi công xây dựng công trình áp dụng tại Công văn số 253/SXD-KT ngày15/4/2011 của sở Xây dựng Đăk Nông.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng Đăk Nông để thốngnhất giải quyết. Điện thoại: 0501.2216842.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh Ủy (b/c);
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c):
- Lưu VT-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện Thanh

PHỤ LỤC 1

TỔNGHỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
(Kèm theo hướng dẫn số 325/SXD-KT ngày 17/5/2011 của Sở Xây dựng Đăk Nông)

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi phí vật liệu theo dự toán đã lập

Theo dự toán

VL

2

Chi phí nhân công

NC = nc1 + nc2 + nc3

NC

2.1

Chi phí nhân công theo dự toán đã lập

(Theo dự toán) x 1,137

nc1

2.2

Các khoản phụ cấp tính theo lương tối thiểu theo quy định

(nc1 x f1) : H1

nc2

2.3

Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ bản theo quy định

(nc1 x f2) : H2

nc3

3

Chi phí máy thi công

M = m1 + m2 + m3 + m4

M

3.1

Chi phí máy theo dự toán đã lập

(Theo dự toán) x 1,117 hoặc 1,104

m1

3.2

Các khoản phụ cấp tiền lương thợ lái máy tính theo lương tối thiểu

(f1 x Tlm x 1,137)/ H1
(Tlm: theo dự toán đã lập)

m2

3.3

Các khoản phụ cấp tiền lương thợ lái máy tính theo lương cơ bản

(f2 x Tlm x 1,137)/ H2
(Tlm: theo dự toán đã lập)

m3

3.4

Bù nhiên liệu trong giá ca máy

(nếu có)

m4

4

Chi phí trực tiếp khác

(VL+NC+M) x tỷ lệ

TT

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M+TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

T x tỷ lệ

C

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T+C) x tỷ lệ

TL

Chi phí xây dựng trước thuế

(T + C + TL)

G

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

G x TGTGT-XD

GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXD

V

CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

G x tỷ lệ x (1+TGTGT-XD)

GXDNT

TỔNG CỘNG

GXD + GXDNT

GXD

VI

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Theo tỷ lệ quy định

VII

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Theo tỷ lệ quy định

VIII

CHI PHÍ KHÁC

Theo tỷ lệ quy định