VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/VPCP-KTTH
V/v thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan trong các FTA

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xétđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17761/BTC-HTQT ngày 28 tháng 12 năm2007 về việc áp dụng hồi tố từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với hàng hóa nhậpkhẩu đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong các FTA, thaymặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị củaBộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, QHQT, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTTH (3b). S. 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc