BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3250/BHXH-TCCB
V/v tăng cường thực hiện dân chủ tronghoạt động của cơ quan, đơn v

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các đơn v trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
-
Bảo him xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/02/2010 của Ban Bí thư Trungương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉthị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (KhóaVIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ s; Chỉ thị s 10-CT/TWngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trungương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc xâydựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày08/9/1998của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động củacơ quan, trong những năm qua, việcthực hiện Quy chế dân ch ở cơ sở đã đượccác đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hộiViệt Nam và Bảo him xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quántriệt và thực hiện cơ bản nghiêm túc, nângcao được nhận thức, trách nhiệm củacông chức, viên chức và những người có liênquan trong việc thực hiện quy chếdân chủ, góp phn tích cực thực hiện thắng lợicác nhiệm vụ chính trị của đơn vị, củaNgành.

Ngày 09/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhànước và đơn vị sự nghiệp công lập, thay thếNghị định số 71/1998/NĐ-CP Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quảcác văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốcBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện một s nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng,Nhà nước và của Ngành về thực hiện dân chủ cơ sở đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xãhội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành củng cố, kiện toàn BanChỉ đạo thực hiện Quy chế dân ch của đơn vị đồng thời rà soát, sửa đổi, b sung Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan,đơn vị.

3. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện dânchủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị,tư tưởng, đạo đức, lối sng, ý thức trách nhiệm trongthực thi nhiệm vụ đi với công chức, viên chức,người lao động thuộc đơn vị. B trícán bộ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ; thái độ phục vụ tt, tác phong chun mực đ tiếp công dânvà làm việc tại vị trí tiếp nhận, giảiquyết, trả thủ tục hồ sơ liên quan đến thực hiệnchế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp thuộc chức năng,nhiệm vụ của đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vàGiám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương thực hiệnnghiêm túc các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả việc thựchiện các nhiệm vụtại Điểm 1, 2Công văn này về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/10/2015.Giao Ban Tổ chức cán bộ giúp TổngGiám đốc theo dõi, đôn đốc, kim travà tổnghợp báo cáo kết quả thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh