VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 3250/VPCP-V .III
V/v: Đề án cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Xét đề nghị của Tỉnh ủy Lâm Đồng tại Tờ trình số 18-TTr/TU ngày 03 tháng 4 năm 2014 về Đề án cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng thành phố Đà Lạt thành thành phố du lịch, dịch vụ đặc thù của quốc gia và mang tầm quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan khẩn trương thẩm định Đề án nêu trên (xin gửi kèm Tờ trình số 18-TTr/TU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng) trước ngày 30 tháng 5 năm 2014 để trình Ban cán sự Đảng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; Văn phòng BCSĐCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3). TH
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng