BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3251/BHXH-TCKT
V/v sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện giao dịch điện tử

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

Để triển khai Kế hoạch s 991/KH-BHXH ngày 26/3/2015 của Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015của Thủ tướng Chính phủ thíđiểm về giaodịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo himxã hội, bảo him y tế, bảo him tht nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểmxã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Trung tâm Công nghệ thông tin lậpdự toán và quyết toán kinh phí phục vụ cho giao dịch điện tử và giao nhận hồ sơgiải quyết thủ tục hành chính như sau:

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định việc lập dự toán,quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện giao dịch điện tử giao cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đi với chi phí phần mềm, hạ tầng công nghệthông tin, sửa chữa, bảo dưỡng, tập huấn trên phạm vi toàn ngành doTrung tâm Công nghệ thông tin xây dựngtrình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện theo dự án đã được phê duyệt. Cácchi phí giao dịch điện tử được bố trí từ nguồn vốn xây dựng cơ bản thực hiệntheo quy định về quản lý dự án ứng dụng công nghệthông tin từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

2. Đối tượng áp dụng

a) BHXH Việt Nam;

b) BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh);

c) BHXH các quận, huyện, thị xã, thànhphố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện).

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. Nội dung chi vàmức chi

1. Chi công tác triển khai thực hiện giaodịch điện tử, bao gồm:

1.1. Chi tạo lập, duy trì, phát triểnhệ thống cơ sở dữ liệu thông tin

Thực hiện theo Quyết định số 1595/QĐ-BTTTTngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố địnhmức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tinvà Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duytrì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

1.2. Chi tổ chức hội nghị, tập huấn, đàotạo, bồi dưỡng, hội thảo, tọa đàm

- Chi tổ chức các cuộc họp, các phiênhọp định kỳ, đột xuất, họp triển khai; hội nghị thực hiện giao dịch điện tử cho cán bộ công chức viên chức ngành BHXH; chi hỗ trợ tập huấncho các đối tượng tham gia giao dịch điện tử (gồm các doanh nghiệp, cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức thamgia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật) tại các đơn vị; chi hội nghị sơkết, tổng kết định kỳ công tác triển khaithực hiện giao dịch hồ sơ điện tử vềBHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức cáccuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước vàđơnvị sự nghiệp công lập;

- Chi tổ chức các khóađào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực,nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện giao dịch điện tử thực hiện theo Thôngtư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Chi tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàmnghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực hiện theo Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Côngnghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bdự toán kinhphí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhànước.

1.3. Chi hỗ trợ cho cán bộ đi đến cácđơn vị sử dụng lao động cài đặt, hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử.

Cán bộ đi đến các đơn vị sử dụng lao độngđể cài đặt, hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử, được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngàynhưng tối đa không quá 01 tháng lương tối thiuchung/người/tháng.

Hồ sơ thanh quyết toán là văn bản hoặckế hoạch được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, danh sách cán bộ tham gia hướng dẫntriển khai giao dịch điện tử tại đơn vị, bảng chấm công nhng ngày đi cơ sở có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động.

2. Chi giao nhận hồ sơ tại đơn vị sử dụng lao động trong thời gian chưa thựchiện giao dịch điện tử

a) Phí dịch vụ bưu chính để chuyển tàiliệu theo quy định: Thực hiện thanh toán theo hợpđồng giữa cơ quan BHXH và nhà cung cấp đảm bảo tuân thủ theo quy định vềhóa đơn, chứng từ và quy định về đấu thầu,mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

b) Chi hỗ trợ chi phí xăng xe cho côngchức, viên chức đi đến đơn vị sử dụng lao động để nhận hồ sơ bằng phương tiệncá nhân được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày nhưng tối đa không quá 01 tháng lương tốithiểu chung/người/tháng.

Hồ sơ thanh toán là giấy đề nghị thanhtoán, Bảng kê kèm theo phiếu giao nhận hồ sơ có chữ ký của đại diện đơn vị sửdụng lao động.

3. Chi các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra,thanh tra với các cơ quan liên quan trong công tác thực hiện giao dịch điện tửtại các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 15Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam áp dụng với các đơn vị thuộc hệ thốngBHXH Việt Nam.

4. Chi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏthiết bị công nghệ thông tin

5. Chi duy trì các dịch vụ mạng: Dịchvụ thuê đường truyền kết nối mạng; Duy trì tên miền, địa chỉ IP; Thu thập, lưu trữvà truyền tải thông tin; các dịch vụ trực tuyến khác; Chi dịch vụ khác.

Các nội dung tại Khoản 4 và Khoản 5 Thựchiện thanh toán theo hợp đồng giữa các đơn vị và nhà cung cấp, bảo đảm tuân thủquy định hóa đơn chứng từ và quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa,dịch vụ nói chung, tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng.

6. Các khoản chi khác (nếu có) thực hiệntheo quy định của BHXH Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

III. Lập dự toán kinh phí thựchiện giao dịch điện tử

1. Tại BHXH các tỉnh, thành phố

Hàng năm, BHXH các tỉnh, thành phố căncứ vào các nội dung chi giao dịch điện tử thực hiện tại đơn vị và mức chi hướngdẫn tại Công văn này để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện; tổng hp vào dự toán chi quảnlý bộ máy của đơn vị và gửi BHXH Việt Nam theo đúng quy định.

2. Tại BHXH Việt Nam

a) Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng dự toán kinh phí phục vụ giaodịch điện tử trong Kế hoạch ứng dụng Côngnghệ thông tin toàn ngành trình Lãnh đạoNgành phê duyệt.

b) Ban Tài chính Kế toán tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện giaodịch điện tử của toàn Ngành do Trung tâm Công nghệthông tin xây dựng vào dự toán chi quản lý bộ máy toàn Ngành.

IV. Quyết toán kinhphí thực hiện giao dịch điện tử

1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho thực hiệngiao dịch điện tử được BHXH Việt Nam giao trong dự toán chi quản lý bộ máy hàngnăm. Căn cứ dự toán kinh phí phục vụ giao dịch điện tử được giao, Thủ trưởngcác đơn vị thực hiện phân bkinh phí cho các đơn vị trựcthuộc.

2. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện giao dịchđiện tử phải đúng mục đích, đúng chế độ, dựa trên nhu cầu thực tế; đảm bảo tínhhiệu quả, khả thi khi thực hiện triển khai. Hạch toán, quyết toán kinh phí đúngchế độ, đầy đủ, kịp thời; thực hiện công khai theo các quy định hiện hành.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luậtđược dẫn chiếu tại văn bản này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quyphạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó.

3. Kinh phí thực hiện giao dịch điện tửcuối năm không chi hết các đơn vị phải chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thựchiện. Trường hợp chi thiếu, đơn vị phảibáo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.

4. Các nội dung chi thực hiện giao dịchđiện tử được tổng hợpvào các Mục, Tiểumục tương ứng quy định tại Mục lục chi quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam banhành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXHViệt Nam về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng với các đơn vị thuộchệ thống BHXH Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếucó vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thờivề Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: BT, ST, PC;
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCKT (2 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh