BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3251/TCHQ-KTTT
V/v: giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty XNK Đà Nẵng
(số 6 lê lợi – Thành phố Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 47/KH-ĐN ngày 06/06/2007 của Công ty XNK Đà Nẵng về việc xin giải toả cưỡng chế nợ phạt chậm nộp thuế của các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của năm 1996 và năm 2000. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/06/2007 Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 3029/TCHQ-KTTT trả lời doanh nghiệp không thuộc đối tượng được xoá nợ do cổ phần hoá. Vì vậy, yêu cầu Công ty XNK Đà Nẵng khẩn trương nộp số tiền phạt chậm nộp vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Đà Nẵng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An