BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
V/v: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2010-2011.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2010-2011 theo Công văn số 4949/BGDĐT-GDDT ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục dân tộc. Nội dung báo cáo theo các biểu mẫu đính kèm công văn này.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục dân tộc) chậm nhất vào ngày 15/6/2011 theo địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội; điện thoại 0436230127; email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Đã ký
Nguyễn Thị Thu Huyền