BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3253/TCT-HTQT
V/v: áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4428/CT-KTT3 ngày 23/4/2009 và công vănsố 4996/CT-KTT3 ngày 12/5/2009 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc áp dụngHiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) đối với thu nhập từ hoạt độngchuyển nhượng vốn, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của ôngLim Nai Seng cho Công ty Inchem Holdings International Limited

- Về việc áp dụng nội luật:

Căn cứ vào các tài liệu (bản phôtôcopy) Cục Thuế gửi kèmcông văn thì hoạt động chuyển nhượng vốn của ông Lim Nai Seng cho Công tyInchem Holdings International Limited (Singapore) diễn ra trong năm 2008. Dođó, thu nhập này thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quyđịnh tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 về việc hướng dẫn thi hànhNghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế TNDN. Theo đó, Ông Lim Nai Seng có nghĩa vụ nộp thuế TNDN đốivới thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

Về việc kê khai, nộp thuế, Điểm 1, Mục III, Phần D, Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 quy định:

“Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xácđịnh, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức, cá nhân nước ngoài số thuế TNDNphải nộp.

Thời gian nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơquan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn hoặc kể từ ngày các bên thoảthuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp khôngphải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn

..... Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi cơsở kinh doanh của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộpthuế

Thời hạn nộp thuế: cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”

Theo quy định trên, Công ty Inchem Holdings InternationalLimited là đơn vị nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấutrừ và nộp thay ông Lim Nai Seng số thuế TNDN phải nộp.

Về thời hạn kê khai thuế, thời điểm UBND tỉnh Bình Dương cấpgiấy chứng nhận đầu tư chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của ông Lim Nai Seng choCông ty Inchem Holdings International Limited là ngày 07/07/2008. Theo quy địnhnêu trên thì Công ty Inchem Holdings International Limited có nghĩa vụ nộp hồsơ khai thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày 07/07/2008. Tuy nhiên, cho đến nay,Công ty Inchem Holdings International Limited không thực hiện đúng trách nhiệmcủa mình về việc xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay ông Lim Nai Seng sốthuế TNDN phải nộp. Như vậy, Công ty Inchem Holdings International Limited đãvi phạm quy định về hành chính thuế, đề nghị Cục Thuế có biện pháp xử lý theoquy định của Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện xử lý vi phạm xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

- Về việc áp dụng Hiệp định:

Giấy xác nhận tình trạng cư trú do ông Lim Nai Seng cung cấplà do Bộ Nội vụ Malaysia cấp và không ghi rõ năm cư trú. Theo quy định tại Điểm1.1, Mục II, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004, giấy chứngnhận cư trú của nước cư trú là do cơ quan thuế cấp và ghi rõ là đối tượng cưtrú trong năm tính thuế nào. Trong trường hợp này, Cục Thuế cần đề nghị ông LimNai Seng giải trình về Giấy chứng nhận cư trú đã cung cấp. Tổng Cục Thuế gửikèm mẫu Giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế Malaysia cấp năm 2003 để CụcThuế có cơ sở kiểm tra, đối chiếu. Từ đó mới xem xét việc áp dụng Hiệp địnhgiữa Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phù hợp.

Trường hợp ông Lim Nai Seng cung cấp Giấy chứng nhận cư trú,trong đó xác định ông Lim Nai Seng là đối tượng cư trú của Malaysia trong nămtính thuế 2008, Khoản 4, Điều 14 - Lợi tức từ việc chuyển nhượng tài sản, Hiệpđịnh Việt Nam - Malaysia sẽ được áp dụng.

Khoản 4, Điều 14 - Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, Hiệpđịnh Việt Nam - Malaysia quy định: “Lợi tức thu được từ việc chuyển nhượng cáccổ phần của một công ty mà tài sản của công ty đó bao gồm toàn bộ hay phần lớnlà bất động sản nằm tại một nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước đó”.

Theo quy định trên, trường hợp giá trị bất động sản chiếmdưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty TNHH Inchem Việt Nam, thu nhập củaông Lim Nai Seng từ việc chuyển nhượng vốn góp sẽ không phải chịu thuế tại ViệtNam và ngược lại. Do đó, Cục Thuế cần đề nghị Công ty Inchem Việt Nam cung cấpbáo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn để có cơ sởxem xét điều kiện liên quan đến việc xác định tỷ lệ giá trị bất động sản trongtổng giá trị tài sản của Công ty, từ đó áp dụng Hiệp định cho phù hợp.

- Về thủ tục áp dụng Hiệp định:

Hiện nay, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 chưahướng dẫn về thủ tục áp dụng Hiệp định cho cá nhân là đối tượng cư trú nướcngoài đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Do đó, đối với trường hợp này, thủtục áp dụng Hiệp định sẽ được áp dụng theo hướng dẫn tại Điểm 1.1, Mục II, PhầnD, Thông tư số 133/TT-BTC ngày 31/12/2004, cụ thể bao gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định (theo mẫu số 2đính kèm Thông tư số 133/2004/TT-BTC );

- Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế Malaysia cấp chonăm tính thuế 2008;

- Hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam;

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư giữa ông Lim NaiSeng và Công ty Inchem Holdings International Limited, giấy chứng nhận góp vốncủa ông Lim Nai Seng vào công ty TNHH Inchem Việt Nam;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHHInchem Việt Nam tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

2. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Côngty Intelchem Coatings Pte Ltd cho Công ty Inchem Holdings International Limitedvà của Công ty Inchem Holdings International Limited cho Công ty InchemTechnology Center Pte. Ltd

- Về việc áp dụng nội luật:

Căn cứ vào các tài liệu (bản phôtôcopy) Cục Thuế gửi kèmcông văn thì hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Intelchem Coatings Pte Ltdcho Công ty Inchem Holdings International Limited và của Công ty InchemHoldings International Limited cho Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltdđều diễn ra trong năm 2008. Do đó, thu nhập này thuộc đối tượng nộp thuế TNDNtheo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 về việc hướng dẫnthi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế TNDN. Theo đó, Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd vàCông ty Inchem Holdings International Limited có nghĩa vụ nộp thuế TNDN đối vớithu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

Về việc kê khai, nộp thuế, theo quy định tại Điểm 1, MụcIII, Phần D, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 nêu trên, trong giaodịch chuyển nhượng vốn giữa Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd và Công tyInchem Holdings International Limited, Công ty Inchem Holdings InternationalLimited là đơn vị nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấutrừ và nộp thay Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd số thuế TNDN phải nộp. Tươngtự như vậy, trong giao dịch chuyển nhượng vốn giữa Công ty Inchem HoldingsInternational Limited và Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd, Công tyInchem Technology Center Pte. Ltd là đơn vị nhận chuyển nhượng vốn có tráchnhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay Công ty Inchem HoldingsInternational Limited số thuế TNDN phải nộp.

Về thời hạn kê khai thuế, thời điểm UBND tỉnh Bình Dương cấpgiấy chứng nhận đầu tư chuẩn y việc chuyển nhượng vốn đối với 02 giao dịch trênlần lượt là các ngày 07/07/2008 và ngày 25/7/2008. Theo quy định trên, Công tyInchem Holdings International Limited và Công ty Inchem Technology Center Pte.Ltd có nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnhBình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. Cụ thểđối với Công ty Inchem Holdings International Limited là ngày 07/7/2008 và đốivới Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd là ngày 25/7/2008. Trường hợpCông ty Inchem Holdings International Limited và Công ty Inchem TechnologyCenter Pte. Ltd không thực hiện đúng trách nhiệm của mình về việc xác định, kêkhai, khấu trừ và nộp thay số thuế TNDN phải nộp trong thời hạn nêu trên, 02Công ty đã vi phạm quy định về hành chính thuế, đề nghị Cục Thuế có biện phápxử lý theo quy định của Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

- Về việc áp dụng Hiệp định:

Điều 13 - Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, Hiệp định ViệtNam - Singapore quy định:

“1. Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thuđược từ việc chuyển nhượng bất động sản được nêu tại Điều 6 và bất động sản đónằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

2. Những khoản lợi tức từ việc chuyển nhượng động sản là mộtphần của tài sản kinh doanh của một cơ sở thường trú mà một xí nghiệp của mộtNước ký kết này có tại Nước ký kết kia hoặc động sản thuộc một cơ sở cố địnhcủa một đối tượng cư trú của một Nước ký kết có ở Nước ký kết kia để tiến hànhhoạt động dịch vụ cá nhân độc lập, kể cả lợi tức từ việc chuyển nhượng cơ sởthường trú đó (riêng cơ sở thường trú đó hoặc cùng với toàn bộ xí nghiệp) hoặccơ sở cố định đó có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.

3. Lợi tức do xí nghiệp của một Nước ký kết thu được từ việcchuyển nhượng tàu thuỷ hoặc máy bay hoạt động trong vận tải quốc tế hay từchuyển nhượng động sản gắn liền với hoạt động của tàu thuỷ hay máy bay đó, sẽchỉ phải chịu thuế tại Nước đó.

4. Lợi tức thu được từ việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nàokhác với tài sản nêu tại khoản 1, 2 và 3 sẽ chỉ chịu thuế tại Nước nơi đốitượng chuyển nhượng là đối tượng cư trú”.

Theo quy định trên, thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn củaCông ty Intelchem Coatings Pte Ltd cho Công ty Inchem Holdings InternationalLimited và của Công ty Inchem Holdings International Limited cho Công ty InchemTechnology Center Pte. Ltd sẽ không phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

- Về thủ tục áp dụng Hiệp định:

Tương tự như trường hợp của Ông Lim Nai Seng nêu trên, thủtục áp dụng Hiệp định đối với trường hợp này được thực hiện theo quy định tạiĐiểm 1.1, Mục II, Phần D, Thông tư số 133/TT-BTC ngày 31/12/2004, cụ thể baogồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định (theo mẫu số 2đính kèm Thông tư số 133/2004/TT-BTC );

- Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế Singapore cấp chonăm tính thuế 2008;

- Bản sao đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy chứng nhận đăng kýthuế do nước cư trú cấp

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công tyIntelchem Coatings Pte Ltd cho Công ty Inchem Holdings International Limited vàcủa Công ty Inchem Holdings International Limited cho Công ty Inchem TechnologyCenter Pte. Ltd

- Giấy chứng nhận góp vốn của Công ty Intelchem Coatings PteLtd và Công ty Inchem Holdings International Limited vào công ty TNHH InchemViệt Nam;

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp phápcủa các hồ sơ nêu trên để tiến hành áp dụng Hiệp định theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghịCục Thuế liên hệ với Tổng Cục Thuế - Ban Hợp tác quốc tế, ĐT: (04) 39712287 đểđược hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết vàthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải