BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3254/TCT-CS
V/v xuất hóa đơn bổ sung sau khi thanh tra, kiểm tra thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời công văn số 4380/CT-KTTngày 16/11/2009 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xuất hóa đơn bổ sung sau khithanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1, 1.2 Mục VI Phần B Thôngtư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quy định:

“1.1- Tổ chức, cá nhân khi bán,trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho kháchhàng.

1.2- Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơnphải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phátsinh theo quy định”.

Tại điểm 2.8, 2.9 Mục IV Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính đã có quy định lập hóađơn điều chỉnh trong trường hợp cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, người bán đãxuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóakhông đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa; cơsở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và lập hóa đơn do hànghóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuếsuất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT. Căncứ biên bản, hóa đơn điều chỉnh, bên mua, bên bán thực hiện điều chỉnh doanhthu, thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu ra.

Điểm 5.1 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/7/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơkhai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến sốthuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sungđược nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vàothời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quanthuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộpthuế”.

Căn cứ các quy định trên:

- Người bán hàng hóa, cung cấp dịchvụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng ngay khi bán hàng hóa, dịch vụ. Cáctrường hợp không lập hóa đơn, lập hóa đơn chưa đủ, lập hóa đơn chưa đúng nếuphát hiện trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh trathuế tại trụ sở người bán thì được điều chỉnh và lập hóa đơn, chứng từ và khaithuế bổ sung.

- Trường hợp người bán hàng hóa,cung cấp dịch vụ có phát sinh doanh thu nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra pháthiện người bán không xuất hóa đơn (hoặc mới chỉ xuất hóa đơn ghi nhận một phầndoanh thu), không ghi chép trên sổ sách kế toán, không kê khai thuế và ngườibán bị cơ quan thuế ra quyết định truy thu, xử phạt thì người nộp thuế khôngđược lập hóa đơn điều chỉnh cho phần doanh thu bị cơ quan thuế xử lý truy thu,phạt.

- Người mua hàng có nghĩa vụ phảiyêu cầu lấy hóa đơn đã lập khi mua hàng. Các hóa đơn được lập không có hàng hóathực tế là hóa đơn khống, không được dùng để khấu trừ thuế GTGT và tính trừ chiphí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai