VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3254/VPCP-CN
V/v Tổ chức lễ đón nhận chiếc máy bay B777 đầu tiên

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (công văn số 910/TCTHK-VPĐT ngày 16 tháng 6 năm 2003) về việc tổ chức lễ đón nhận máy bay B777-200ER đầu tiên trong số 4 máy bay tầm trung xa ta mua của hãng Boeing, quảng bá cho việc chuẩn bị mở đường bay đến Mỹ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức lễ đón nhận chiếc máy bay B777 dự kiến giao vào tháng 8 năm 2003 tại Mỹ và Việt Nam.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam cần bàn bạc cụ thể với cơ quan liên quan của phía Mỹ và chuẩn bị chu đáo để việc đón nhận có ý nghĩa quảng bá đẩy mạng du lịch và xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam, song cần tổ chức tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản