BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3255 TCT/NV6
V/v viết hoá đơn và hạch toán doanh thu bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH DV TM vận chuyển Châu Mỹ
(6 Cầm Bá Thước, P.7. Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 47 CM/CV ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Công ty đề nghị được viết hoá đơn thu cước bằng ngoại tệ không quy đổi VNĐ, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành; xét tình hình thực tế của việc thanh toán cước vận tải quốc tế;

Tổng cục thuế chấp thuận đề nghị của Công ty không ghi tỷ giá hối đoái khi lập hoá đơn thu cước vận tải quốc tế. Tuy nhiên, khoản doanh thu bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam bằng việc áp dụng tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ tại ngày lập hoá đơn để hạch toán kế toán và kê khai nộp thuế (tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ là tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày lập hoá đơn). Trường hợp có sự chênh lệnh tỷ giá hối đoái giữa ngày lập hoá đơn và ngày khách hàng thanh toán thì hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Việc lập hoá đơn như trên chỉ áp dụng trong trường hợp thu cước vận tải quốc tế thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu, hàng tháng khi nộp từ khai thuế GTGT, Công ty phải nộp kèm 01 bảng kê tổng hợp thu tiền cước vận tải quốc tế từng tháng, trên bảng kê phải ghi rõ các chỉ tiêu sau: số hoá đơn, ngày lập hoá đơn, số tiền cước thu bằng ngoại tệ của từng hoá đơn, tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ theo từng ngày lập hoá đơn, số tiền cước quy đổi ra đồng Việt Nam (cũng theo từng ngày lập hoá đơn).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương