BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3256/TCT-DNL
V/v: thực hiện hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Tổng công ty dịch vụ Viễn thông

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 12/KHDN-QLDV &PTTT ngày 05/8/2015 của Tổng công ty dịch vụ Viễnthông (VNPT-VNP) về việc hướng dẫn triển khai hoá đơn điện tử (HĐĐT) cho Côngty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt HàNội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị địnhsố 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định :

"5. Tổ chức kinhdoanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhànước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử".

Tại khoản 2 Điều 6 Thôngtư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ tài chính quy định về nội dung củahóa đơn điện tử:

"Một số trường hợphóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướngdẫn riêng của Bộ Tài chính"

Căn cứ các quy định nêutrên và phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt, hóa đơn điệntử của Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty TNHH MTV vận tảiđường sắt Hà Nội sử dụng cho vận chuyển hành khách không nhất thiết phải có chữký điện tử của người mua. Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn và Công tyTNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tửtheo đúng quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tàichính.

Tổng cục Thuế trả lời đểTổng công ty dịch vụ Viễn thông biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Sài Gòn, Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội;
- Cục thuế các tỉnh, TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh;
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu