BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3256 TCT/NV7
V/v kê khai nộp thuế GTGT đối với các công trình XDCB.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty Xây dựng 44

Trả lời công văn số 402 CT/CV ngày 19 tháng 8 năm 2003 Công ty Xây dựng 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc khai thuế và nộp thuế GTGT đối với các công trình xây dựng cơ bản, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính không kê khai xác định đượct thuế GTGT đầu vào, thuế đầu ra, thuế phải nộp theo quy định thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phỉ kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng chương trình theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính”.

Căn cứ vào quy định trên đây, Công ty Xây dựng 44 có các tổ, đội xây dựng phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân đang thi công dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 tại tỉnh Sơn La thì Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Sơn La, theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình, hàng mục công trình chưa có thuế GTGT. Số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh Sơn La được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty Xây dựng 44 thực hiện kê khi và quyết toán thuế GTGT tại trụ sở Công ty ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Xây dựng 44 biết và thực hiện việc kê khai và quyết toán thuế GTGT theo đúng chế độ quy định.

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương