UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3256/UBND-ĐT
Về thực hiện Luật Đấu thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2006

Kính gởi:

- Các Sở - ban - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

Luật Đấu thầu (Luật số 61/2005/QH11 ) đã có hiệulực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006. Trong khi chờ Chính phủ ban hànhcác Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại Công văn số 2820/BKH-QLĐT ngày 21 tháng 4 năm 2006 về thực hiệnLuật Đấu thầu, để đảm bảo sự thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố; Uỷban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006, việc triểnkhai thực hiện đấu thầu phải căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong thờigian chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, các Sở - ngành, quận -huyện có thể tham khảo các nội dung liên quan trong Quy chế đấu thầu (ban hànhtheo các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP số 14/2000/NĐ-CP và số 66/2003/NĐ-CP củaChính phủ) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện, nhưng phải đảm bảo không tráivới quy định của Luật Đấu thầu.

2. Trường hợp hồ sơ mời thầu (bao gồm hồ sơ yêucầu) được phát hành trước ngày 01 tháng 4 năm 2006 thì việc đánh giá, thẩm địnhvà phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Quy chếđấu thầu và các Thông tư hướng dẫn kèm theo. Các nội dung khác đã được phêduyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2006 nhưng đến nay chưa tổ chức thực hiện thìthực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu. (Kèm Công văn số 2820/BKH-QLĐT ngày21 tháng 4 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

3. Tiếp tục thực hiện các công việc được Uỷ bannhân dân thành phố phân cấp uỷ quyền cho các Sở - ngành, Uỷ ban nhân dân quận -huyện tại Điều 19 - Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005của Uỷ ban nhân dân thành phố về Công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chuẩn bị,trình Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh bổ sung Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, như Uỷ ban nhân đần thành phố đã cóchỉ đạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua