BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3257/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Thái Lan

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố.

Theo Công hàm số57010/144 đề ngày 18/6/2008 của Đại sứ quán Thái Lan thông báo về mẫu dấu và chữký C/O, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và chữ ký của người có thẩmquyền cấp C/O của Thái Lan: bản bổ sung, 5 trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiếttrong thông báo (trường hợp trong thông báo không có ngày hiệu lực thì ngày hiệulực là ngày thông báo được gửi, 18/6/2008).

Tổng cục thông báotới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu

No.57010/144

Office of Commercial Affairs,

Royal Thai Embassy in Hanoi

Tel: (844) 936 5226/7 Fax: (844) 9365228

Email: [email protected]

Office of CommercialAffairs, Royal Thai Embassy in Hanoi would like to present its compliments tothe General Customs Department of Vietnam and has the honour to submit theadditional namelist and specimen signatures of the officials, who areauthorized to sign on the Global System of Trade Preferences Certificate ofOrigin, Certificates of Origin, Certificate of Origin Form D (CEPT), ICOCertificate of Origin issued by the Department of Foreign Trade, Ministry ofCommerce, Thailand for your further reference.

In this regard,it would be highly appreciated if the General Customs Department of Vietnamcould circulate this information to the concerned authorities in Vietnam.

Office ofCommercial Affairs, Royal Thai Embassy in Hanoi avails itself of thisopportunity to renew to the General Customs Department of Vietnam theassurances of its high consideration.

Office ofCommericial Affairs

Royal ThaiEmbassy in Hanoi

Hanoi, 18 June 2008

General CustomsDepartment of Vietnam

HANOI

Chữ Thái Lan (Thamkhảo)

Names andSpecimen Signatures of the Officials Authorized to Sign the Certificate ofOrigin by The Deparment of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand.

Country: Thailand

AuthorizedMinistry: Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

Name of Portof Issuing Authority: Burean of Foreign Trade Services.

Address ofPort of Issuing Authority: 44/100 Nonthaburi 1 Road Nonthaburi 11000, Thailand

TelephoneNumber: 66 2 547-4827, 66 2547-4832, 66 2 547-4753, 66 2 547-4825

Fax Number:66 2 547-4757

E-mail: [email protected]

No.

Name of Official

Signature

1

Mr. Krisana Chasombat

Chữ ký (Tham khảo)

Names andSpecimen Signatures of the Officials Authorized to Sign the Certificate ofOrigin by The Deparment of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand.

Country: Thailand

AuthorizedMinistry: Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

Name of Portof Issuing Authority: Office of Foreign Trade, Region 1 (Chiangmai)

Address ofPort of Issuing Authority: Thanon Sanambin Tambol Sutep Amphoe Muang, Chiangmai50200

TelephoneNumber: 6653 247-671-2

Fax Number:6653 277-901

E-mail:[email protected]

No.

Name of Official

Signature

1

Mr. Suchat Thanasitsomboon

Trade Technical Officer Level 8

Chữ ký (Tham khảo)

2

Mrs. Sangworn Fuangswasdi

Trade Technical Officer Level 7

Chữ ký (Tham khảo)

3

Miss. Wanphen Nimsumpao

Trade Technical Officer Level 6

Chữ ký (Tham khảo)

4

Miss. Ruttikran Prisanadilok

Trade Technical Officer Level 6

Chữ ký (Tham khảo)

5

Mrs. Chanthima Panteang

General Administration Officer 6

Chữ ký (Tham khảo)

6

Mr. Wira Padung-aad

Trade Officer Level 5

Chữ ký (Tham khảo)

7

Mrs. Natchrin Jarajar

Trade Officer Level 5

Chữ ký (Tham khảo)

Official Seal/Chop/ Stamp:

Names andSpecimen Signatures of the Officials Authorized to Sign the Certificate ofOrigin by The Deparment of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand.

Country: Thailand

Authorized Ministry:Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

Name of Portof Issuing Authority: Office of Foreign Trade, Region 6 (Chiangrai)

Address ofPort of Issuing Authority: 157/7 Moo 2 Phaholyothin Road Tambon Rimkok

AmphurMuang, Chiangmai 57100

TelephoneNumber: 6653 719-612-3

Fax Number:6653 719-615

E-mail:[email protected]

No.

Name of Official

Signature

1

Mr. Kraisri Prawingsub

Trade Technical Officer Level 8

Chữ ký (Tham khảo)

2

Mrs. Kulthinee Panphet

Trade Technical Officer Level 6

Chữ ký (Tham khảo)

3

Mrs. Krittaya Yuenyao

Trade Technical Officer Level 6

Chữ ký (Tham khảo)

4

Miss. Manasnant Chokapinant

Trade Technical Officer Level 4

Chữ ký (Tham khảo)

Official Seal/Chop/ Stamp

Names andSpecimen Signatures of the Official (Offices of Provincial Commercial Affaires)Authorized to Sign the Certificate of Origin by The Department of ForeignTrade, Ministry of Commerce, Thailand.

Country: Thailand

AuthorizedMinistry: Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

Name of Portof Issuing Authority: Offices of Commercial Affaires, Nakhonphanom Provinc

Address ofPort of Issuing Authority: 213/1 Apibanbancha Road, Muang Distric

Nakhon Phanom Province, Thailand 48000

TelephoneNumber: 66-42-511117

Fax Number:66-42-512826

E-mail:[email protected]

No.

Name of Officer

Signature

Initial

1

MR. BOONSANONG BOONMEE

GOVERNOR NAKHONPHANOM PROVINCE

Chữ ký (Tham khảo)

Chữ ký (Tham khảo)

2

MRS. VITTAYA PRASONGWATTANA VICE GOVERNOR NAKHONPHANOM PROVINCE

Chữ ký (Tham khảo)

Chữ ký (Tham khảo)

3

MR. SOMPOL KHAMSUK

DIRECTOR OFFICE OF COMMERICIAL AFFAIRS

Chữ ký (Tham khảo)

Chữ ký (Tham khảo)

4

MR. JITTIPAK AUNGKAPRASURDKUL

ASSISTANT DIRECTOR

OFFICE OF COMMERICIAL AFFAIRS

Chữ ký (Tham khảo)

Chữ ký (Tham khảo)

5

MRS. LAKKANA BUNNUM

OFFICER

OFFICE OF COMMERCIAL AFFAIRS

Chữ ký (Tham khảo)

Chữ ký (Tham khảo)

Official Seal/Chop/ Stamp: