BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3259/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty Cổ phần Du lịch Nghinh Phong.
(s
6 Thùy Vân, P. Thng Tam, Tp. Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 4214/CT-KT2 ngày 20/06/2014 của Cục Thuếtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 11/CV-CPDLNP ngày 27/05/2014 của Công tyCổ phần Du lịch Nghinh Phong về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại côngvăn số 11901/CT-KT2 ngày06/12/2013 và công văn số 4214/CT-KT2 ngày 20/06/2014, Công ty Cổ phần xây lắpvà địa ốc Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 908/TTg ngày 30/11/1996 và UBND tỉnh Bà Rịa- VũngTàu có quyết định số 3860/QĐ- UBngày 25/08/2000 chấp thuận cho thuê đất để xây dựng bãi tắm Thùy Vân tại thànhphố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời hạn thuê đất là 50 năm; Ngày23/01/2013, Công ty Cổ phần xây lắp và địa ốc Vũng Tàu đã chuyển nhượng lại dựán này cho Công ty Cổ phần du lịch Nghinh Phong với giá 25 tỷ đồng, thuế GTGT2,5 tỷ đồng; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn số 7967/UBND-VP ngày15/11/2013 chỉ đạo cơ quan ban ngành của tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục để sangtên thuê đất cho Công ty Cổ phần du lịch Nghinh Phong; Công ty Cổ phần du lịchNghinh Phong đã nộp tiền thuê đất năm 2013 theo Thông báo số 7157/TB-CCT ngày18/11/2013 của Chi cục thuếthành ph Vũng Tàu.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xửlý của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đó, Công ty Cổ phần du lịch NghinhPhong được hoàn số thuế GTGT đầu vào của tài sản, công trình xây dựng trên đấtdự án nhận chuyển nhượng nêu trên. Khi Công ty Cổ phần du lịch Nghinh Phong cóhợp đồng thuê đất và hạ tầng tại dự án nêu trên do cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt thì Công ty phải cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Du lịch Nghinh Phongbiết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC
, KK-TCT;
-
Lưu: VT; CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn