BỘ NGOAI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 326/BNG-LPQT
V/v góp ý dự thảo Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hi quan giữa Chính ph Việt Nam và Chính phủ A-déc-bai-gian.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc Công văn số 620/BTC-TCHQ ngày 16/01/2015 của Quý Bộ đềnghị góp ý dự thảo Hiệp địnhhợp táchỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ A-déc-bai-gian,Bộ Ngoại giao có ý kiếnnhư sau:

1. Việc ký Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vựcHải quan với A-déc-bai-gian sẽ giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt độnghợp tác kinh tế, thương mại và trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Do đó, Bộ Ngoạigiao nhất trí về chủ trương đàm phán, ký Hiệp định nói trên, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghịtruyền thng giữa hai nước.

2. Về nội dung của dự thảo Hiệp định, đề nghị Quý Bộ cân nhắc một số điểm sau:

2.1. Đề nghị thống nhất sử dụng thuậtngữ “n”, “cácBên” trong bản tiếngViệt để phù hợp với bản tiếng Anh hoặc thống nhất sử dụng thuật ngữ “Contracting Party, “Contracting Parties” trong bản tiếng Anh đểphù hợp với bản tiếng Việt.

2.2. Tại Điều 1, đề nghị thống nhất sử dụng cụm từ “có nghĩa sau các thuật ngữ được định nghĩa.

2.3. Tại khoản 5, Điều 1 bn tiếng Việt, đề nghị thay cụm từ “công chứng bng cụm từ “chứng thực” để phù hp hơn với bản tiếng Anh và quy định hiện hành của Việt Namvề chứng thực, công chứng.

2.4. Tại khoản 1, Điều 2 bản tiếng Anh, đề nghị thay cụm từ “the CustomsAuthorities of their States” bằng cụm từ “their Customs Authorities để phù hợp vớibản tiếng Việt.

2.5. Tại khoản 1, Điều 3 bntiếng Việt đề nghị sửa cụm từ “hai quốc gia Ký kết” thành “các Bên ký kết”.

2.6. Tại khoản 1, Điều 10 bản tiếng Việt, đề nghị bỏ cụm từ “của quốc gia”;tại bản tiếng Anh, đề nghị bỏ cụm từ “of the State”.

2.7. Tại Điều 18 bản tiếng Việt, đề nghị sửa lạithành “Hiệp định này có thể được sửa đổi và b sung với sự nht trí của các Bên ký kết. Các sửa đổi và bổ sung đượcthực hiện bằng các nghị định thư riêng biệt, các nghị định thư này là một phầnkhông tách ri củaHiệp định và có hiệu lực theo thủ tục quy định tại Điều 20” để phù hợp với bản tiếng Anh.

2.8. Tại Điều 19 bản tiếng Việt, đề nghị sửa tiêu đề của Điều này thành “Giảiquyết bất đồngvà sửa nội dung của Điều này thành “Mọi bất đồng phát sinh từ việc giảithích hoặc áp dng Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua tham vn hoặc thương lượng giữa các Bên kýkết”. Trong bảntiếng Anh, đề nghị sửa thành ...by consultations or negotiations...”.

2.9. Tại Điều 20 bản tiếng Việt, đề nghị sửa tên của Điều này thành “Hiệulực và chấm dứt hiệu lực” để phù hợpvới bn tiếng Anh và sửa lại nội dung của Điều này như sau:

1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vàongày nhận được thông báo cuối cùng của các Bên ký kết bằng văn bản qua đường ngoạigiao về việc hoàn tất các thủ tục pháp nội bộ để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn và sẽ chm dứt hiệu lực sau sáu (06) tháng kể từ ngày một Bên ký kết nhận được thôngbáo bằng văn bản của Bên ký kết kia về ý định chm dứt hiệu lực của Hiệp định.

2.10. Tại phần cuối cùng bản tiếng Việt, đề nghị sửa lại thành “Làmtại..., ngày ... tháng ... năm ... thành hai (02) bản bằng tiếng Việt,tiếng A-déc-bai-gian và tiếng Anh, tất c các văn bản đều có giá trị như nhau. Trường hp có sự giải thích khác nhau, văn bảntiếng Anh được dừng làm cơ sở”.

2.11. Về kthuật văn bản:

- Đ nghị rà soát lại nội dung để đảmbảo sự chính xác và thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, ví dụkhoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 10, v.v...

- Đ nghị thay từ “Vietnam bằng từ “Viet Nam” trong toàn bộ văn bản tiếng Anh đểphù hợp với quy định của Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 của Bộ Ngoạigiao hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan,đơnvị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức tronghệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

- Đề nghị thực hiện nguyên tắc đảo chiều, theo đó, trong bản do phía Việt Namgiữ để tên cơ quan và tổ chức của Việt Nam lên trước phía Bạn trong toàn bộ vănbản và ở bên trái tại phần ký.

3. Về thủ tục:

Đề nghQuý Bộ lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiệnđiều ước quốc tế năm 2005 về việc lấy ý kiến kiểm tra của Bộ Ngoại giao,ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiếncủa các Bộ, ngành hữu quan khác trước khi trình Chính phủ cho phép ký Hiệp địnhnói trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Ngoại giao để Quý Bộ tham khảo,tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục LS, Vụ CÂu;
-
Lưu: HC, LPQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Sơn